Seadused ja määrused

Ehitusseadustik

vastu võetud 11.02.2015

Registreeritavate soojus- ja jahutusseadmete täpne määratlus ja andmete loetelu ning andmete edastamise kord
Hoonete tehnosüsteemidele esitatavad nõuded
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
Ehitise ekspertiisi tegemise kord
Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord
Omanikujärelvalve tegemise kord
Majandustegevuse registris ehituse valdkonnas tegutseva ettevõtja tegevusala täpse liigituse loetelu
Nõuded ehitusprojektile
Ehitise tehniliste andmete loetelu
Kirjaliku nõusoleku taotluse vorminõuded ja esitamise kord
Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord
Ehitise teatise vorminõuded ja esitamise kord
Nõuded ehitise kasutusloa taotlemis esitatavale ehitise mõõdistusprojektile
Ehitise kasutusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord
Ehitise ülevaatuse kord
Ehitamise alustamise teatise vorminõuded
Toote nõuetele vastavuse seadus
Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord
Surveseadme ohutuse seadus
Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord
Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid, masinatöid juhtiva isiku, tehnilist kontrolli teostava töötaja ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamise kord ja sagedus
Surve- ja tõsteseadmete ning gaasipaigaldiste registreerimise kord
Loetelu surveseadmetest, mille käitajalt nõutakse pädevustunnistust, samuti käitaja nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord
Surveseadme kaitsevööndi ulatus
Nõuded surveseadmetöödele
Tuleohutuse seadus
Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded
Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded
Küttesüsteemi puhastamise nõuded
Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded
Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele
Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule
Elektriohutusseadus
Nõuded elektriseadmele- ja paigaldisele, nende elektromagnetilisele ühilduvusele, märgistuse ja teabega varustamisele ning vastavushindamise kord
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli kord, mahud ning korralise kontrolli juhud ja sagedus
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord
Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord
Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded
Pädevusklassid ja personali sertifitseerimise kord
Elektrituruseadus
Biomassist elektrienergia koostootmise juhis
Tõhusa koostootmise nõuded
Taastuvast energiaallikast toodetava elektrienergia osakaalu määramise tingimused ja kord elektrienergia tootmisel kombineeritult taastuvast ja muust energiaallikast
Mõõteseadus
Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viis
Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu
Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad
Mõõtemahutite nimimahu väärtused ja nimimahu lubatud hälbed ning mõõtemahutite märgistamise nõuded ja mahu kontrollimise kord
Kaugkütteseadus
Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja selle maksumuse määramise kord
Soojuse müügi ajutise hinna kehtestamise kord
Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika
Välisõhu kaitse seadus
Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba
Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded
Välisõhus saasteaine sisalduse orienteeriva ohutu taseme määramiseks vajalike andmete loetelu
Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramise kord ja määramismeetodid
Taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks toetuse andmise tingimuste ja korra kehtestamine
Rohelise investeerimisskeemi “Korterelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord
Rohelise investeerimisskeemi „Väikeelamute rekonstrueerimise toetus” kasutamise tingimused ja kord
Küttegaasi ohutuse seadus
Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele
Vedelgaasi ohutusnõuded
Gaasipaigaldise ja -seadme tehnilise kontrolli teostamise juhud, kord, sagedus ja tähtajad
Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele
Gaasipaigaldise kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba ulatus
Maagaasi seadus
Gaasikoguste energiaühikutesse teisendamise metoodika
Ebaseaduslikult kasutatud maagaasikoguse ja võrguteenuse ning selle maksumuse määramise põhimõtted
Energiatõhususe miinumumnõuded
Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika
Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord