Pretensioonid ja garantii

Küttemeister OÜ pretensioonide esitamise üldtingimused

Reklamatsioonileht

Katla garantiiaja registreerimiseleht

RTB litsentseeritud paigaldajad

Küttemeister OÜ poolt müüdavatele toodetele kehtib VÕS $-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise kuupäevast. Kuupäev peab olema fikseeritud saatedokumendil või toote kasutusjuhendi garantiikaardil.

Müüja katab garantiikorras komponentide valmistajatehaste konstruktsiooni-, materjali- ja tootmisvigade paranduskulud. Kui garantiiremont ei ole võimalik või otstarbekas jätab müüja endale õiguse asendada rikkis seade parandamise asemel teise tehniliselt samaväärse või parema tootega millel on originaaltootega sama või samaväärne kvaliteet.

 • Ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on ostuarve.

Müügigarantii ei laiene:

 • kuluva iseloomuga osad (boilerite küttekehadele, põleti süüte-ja fotoelementidele, tulerestidele, ventilaatoritele, sise-ja välisteo ajamitele).
 • mehhaaniline kulumine, põrutused ja füüsilised defektid.
 • rikked mis on tekkinud boilerite ja kütteseadmete kasutamisest ebaõiges keskkonnas (väga madal või kõrge temperatuur, suur niiskus, kõrge kuumus, tolm, mustus, jms) või juhul kui seadet on remontinud isik keda müüja pole selleks volitanud.
 • rikked, mis on tekkinud ebaõige toitepinge või maanduseta vooluvõrgu kasutamisest.
 • ekspluatatsioonihäired, millised on tingitud seadme väärast käsitlemisest, tehnilistele tingimustele mittevastavast ekspluatatsioonist, ebasobilike kulumaterjalide kasutamisest, jne.
 • rikked, mis on tekkinud äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel.
 • toodetele mille markeeringud on rikutud, vahetatud või eemaldatud

Garantiijuhtumi korral:

 • Garantiiremonti vajav seade peab olema komplektne koos vastava dokumentatsiooniga.
 • Garantiiremonti vajava seadme demontaaź ilma müüja nõusolekuta on keelatud, seda eirates kaotab seade garantii.
 • Toote mittetöötava osa või tehasedefekti väljaselgitamine kuulub Toote paigaldanud ettevõtte kompetentsi.
 • Ostja esitab garantiid tõendava dokumendi ja ostukviitungi.
 • Ostja esitab korrektse veakirjelduse.
 • Garantiiremont teostatakse üldjuhul müüja või tootja esinduses. Juhul kui klient soovib seadme remonti seadme asukohas, hüvitab ta kõik sellest tulenevad transpordikulud. Kui remonti saabunud seade osutub siin toodud tingimuste kohaselt väljaspool garantiid olevaks, peatatakse garantiiremondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni. Sel juhul on remondi teostajal õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta.
 • Seadme remont toimub mõistliku aja jooksul seadme remonti saabumisest arvates.
 • Garantiikohustuse puhul asendab Müüja mitte töötava Osa enda kulul lühima võimaliku aja jooksul.
 • Müüja/tootja ei vastuta juhtautomaatika tarkvara andmete säilimise eest ning garantiiteeninduse poolt andmetele või tarkvarale tehtud vigastuste või kahjude eest. Varukoopiate tegemine on kasutaja kohustus.
 • Kahtluse korral, et Toode on paigaldatud mittevastavuses paigaldusjuhendiga või on esinenud muud garantiikohustust välistavad asjaolud, jätab Müüja garantiijuhtumi korral endale õiguse teostada kontrolli mittetöötava Toote/Osa üle. Samuti on Müüjal õigus kaasata vastavaks kontrolliks omal vabal valikul ekspert.
 • Ostja on kohustatud kütteseadmeid ja selle üksikosi (soojaveeboileri siseanumaid, põletit, katelt, soojuspumpa jne) regulaarselt puhastama ja hooldama. Soojuspumpade, katelde, põletite, boilerite sisemuse puhastamiseks ja hooldamiseks soovitame pöörduda seadmete müüja poole või tutvuda toote hooldusjuhendiga. Kui seda pole tehtud ja seade on silmnähtavalt must ja hooldamata, on garantiiteenindusel õigus remondi või hoolduse käigus seda teha ja ostjal on kohustus see kinni maksta.
 • Klient on kohustatud alles hoidma kõik kaubaga kaasnevad dokumendid. Kui toode pole täielikult komplektne või mõni toote juure kuuluv komponent/detail on kasutamiskõlbmatu siis on müüjal õigus vähendada toote väärtust puuduvate komponentide/detailide hinna arvelt.
 • Juhul, kui Müüja ja/või eksperdi teostatava ülevaatuse käigus ilmneb, et Toode ei ole defektne või toote korrapärast kasutamist takistavad vead paigaldusel või häälestamisel, koostab Müüja või selle esindaja ülevaatusakti, kus fikseeritakse ülevaatustulemused ning Müüjapoolsed ettekirjutised. Ostja kohustub tasuma kõikide Toote ülevaatamisega seotud kulude eest Müüjale, vastavalt Müüja poolt esitatud arvele ning täitma Müüjapoolsed ettekirjutused enda kulul lühima võimaliku aja jooksul.
 • Müüja/tootja eitab mistahes muud vastutust kasutaja ees kui käesolevas garantii tingimustes ja seaduses toodud.

Pretensiooni esitamise tingimused:

 • Pretensiooni esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates ostukuupäevast. Juriidilise isiku puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
 • Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning nii töö kui varuosade maksumus.
 • Pretensiooni esitamise õigus kehtib üksnes ostudokumendi esitamisel.
 • Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega ka selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhise mitte täitmine.
 • Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil pärast toote üleandmist ostjale, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest kasutamisest või toote kasutamisel selleks mitte ettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine.
 • Kui pretensiooni esitamise objekt asendatakse täielikult uuega, algab tootele antud pretensiooni esitamise aeg otsast peale.
 • Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

Toote mitte sobivuse korral, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted ümbervahetada sobilike toodete vastu, saates elektronposti aadressile vastava sisulise teate koos arve numbriga, oma arvelduskonto numbri ning kontaktandmetega.

Toote tagastamisel ei tagastata Teile kauba kohale toimetamise kulu. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis ja seda ei tohi olla kasutatud. Tellimusest taganemise korral vahetatakse välja Teile ostetud tooted uute toodete vastu. Ostu eest tasutud summa ja väljavahetatud summa vahel tehakse tasaarveldus, mis kantakse Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates toote ümbervahetamisest.

lisatud ostukorvi